BizSuport - primul serviciu dedicat Antreprenorilor si Investitorilor

Legea 31/1990 privind Societatile Comerciale. Imagine de ansamblu asupra dispozitiilor referitoare la Societatile cu Raspundere Limitata.Acest articol isi propune sa realizeze un sumar al principalelor aspecte acoperite de Legea 31/ 1990 in ceea ce priveste societatile cu raspundere limitata (SRL), pe care e bine sa le cunosti in cazul in care demarezi sau investesti intr-o astfel de afacere. Textul integral al legii, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi accesat pe site-ul Registrului Comertului, in sectiunea Legislatie.

Dispozitii generale

Societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme: a) societate in nume colectiv; b) societate in comandita simpla; c) societate pe actiuni; d) societate in comandita pe actiuni si e) societate cu raspundere limitata.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Constituirea societatilor comerciale

Societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. In acest caz se intocmeste numai statutul.

Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv.

In cazurile in care contractul de societate si statutul constituie acte distincte, acesta din urma va cuprinde datele de identificare a asociatilor si clauze reglementand organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii.

Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul registrului comertului.

Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata va cuprinde:

 • datele de identificare a asociatilor;
 • forma, denumirea si sediul social;
 • obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
 • capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
 • asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
 • in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca sunt numiti cenzori sau  auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
 • partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
 • sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
 • durata societatii;
 • modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Societatea cu raspundere limitata este obligata sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris.

Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor. Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.

In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite;

b) cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati;

c) daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii.

Inmatricularea societatii

In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori sau, daca este cazul, primii membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.

In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat, prin incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru.

Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.

Sediile secundare - agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii - sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului de la sediul principal.

Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la oficiul registrului comertului semnaturile lor, la data depunerii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.

Functionarea societatilor comerciale

(1) Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare.

(2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.

Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel.

Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.

Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

b) existenta reala a dividendelor platite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care o vor putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995*) privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.

(1) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

(3) In documentele prevazute la alin. (1), daca acestea provin de la o societate cu raspundere limitata, se va mentiona si capitalul social.

Daca societatea detine o pagina de internet proprie, informatiile prevazute la alin. (1) si (3) vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.

Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala.

Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel. Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel.

Fiecare parte sociala da dreptul la un vot. Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre ele si societate.

Daca adunarea legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea din capitalul social reprezentata de asociatii prezenti.

Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele obligatii principale:

 • sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net;
 • sa desemneze administratorii si cenzorii, sa ii revoce/demita si sa le dea descarcare de activitate, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
 • sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;
 • sa modifice actul constitutiv.

Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.

Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari.

(1) In cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, acesta va exercita atributiile adunarii generale a asociatilor societatii.

(2) Asociatul unic va consemna de indata, in scris, orice decizie adoptata in conformitate cu alin. (1).

(3) Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este.

Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

Daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.

Daca se constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

Daca adunarea generala extraordinara nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile si sub rezerva dispozitiilor art. 10, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

Partile sociale pot fi transmise intre asociati.Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.

Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii. Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.

Modificarea actului constitutiv

Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat.

Capitalul social poate fi redus prin:

 • micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;
 • reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;

Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

 • scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;
 • restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;
 • alte procedee prevazute de lege.

Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Societatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social, in modalitatile si din sursele prevazute de art. 210.

Art. 210

(1) Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

(2) De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

(3) Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

(4) Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Excluderea si retragerea asociatilor

Poate fi exclus din societatea cu raspundere limitata:

 • asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
 • asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
 • asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 80 si 82;
 • asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.

Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.

Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale

Dizolvarea societatilor comerciale

In caz de dizolvare a societatii prin hotarare a asociatilor, acestia vor putea reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

Din momentul dizolvarii, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot intreprinde noi operatiuni. In caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse.

Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

In societatile cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului.

Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara.

La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:

 • societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
 • societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;
 • societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;
 • societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

Fuziunea si divizarea societatilor comerciale

Fuziunea este operatiunea prin care:

a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau

b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

(2) Divizarea este operatiunea prin care:

a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;

b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului sau mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nouconstituite si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.

Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.

Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor intocmi un proiect de fuziune sau de divizare.

Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.

Lichidarea societatilor comerciale

Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, chiar daca in actul constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli:

a) pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii si directorii, respectiv membrii directoratului, continua sa-si exercite atributiile, cu exceptia celor prevazute la art. 233;

b) actul de numire a lichidatorilor, mentionand puterile conferite acestora sau sentinta care ii tine locul, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Numirea lichidatorilor in societatea cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel.

Dupa terminarea lichidarii societatii cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati.


Adauga pe: Facebook Adauga pe: Windows Live Adauga pe: Digg Add to: Del.icoi.us Add to: StumbleUpon Add to: Yahoo Add to: Google Publicat la data: 08-07-2010


Comentarii:(99)


orange brun kvinders converse world cup flag

- 2018-10-18 00:48:48
reebok alien stomper herringbonenike huarache rose gold twitter.comround gold glasses men twitter.comeagles shop nfl official orange brun kvinders converse world cup flag http://www.tantrapalacemalaga.com/tvxq/orange-brun-kvinders-converse-world-cup-flag

AveniraNox

- 2018-10-17 23:40:13
onlineing online spain 6a28 beat way to order brand online

MichaelToica

- 2018-10-17 23:15:13
wh0cd181899 purchase stattera

MichaelToica

- 2018-10-17 22:37:26
wh0cd181899 buy neurontin online

MichaelToica

- 2018-10-17 20:59:15
wh0cd181899 atarax

Charlesetess

- 2018-10-17 20:10:45
wh0cd181899 neurontin

Charlesetess

- 2018-10-17 19:19:23

Charlesetess

- 2018-10-17 18:38:14
wh0cd181899 buy atarax

MichaelToica

- 2018-10-17 16:57:17
wh0cd181899 abilify

MichaelToica

- 2018-10-17 16:30:59
wh0cd181899 atomoxetine strattera

AveniraNox

- 2018-10-17 15:35:43
cocaina online online levitra 6a28 150mg online online

AveniraNox

- 2018-10-17 15:34:00
online metoprolol 6a28 orden de compra online

MichaelToica

- 2018-10-17 14:36:19
wh0cd181899 strattera

Alfredassox

- 2018-10-17 14:35:19
wh0cd181899 buy atarax online

Charlesetess

- 2018-10-17 13:18:40
wh0cd181899 price of strattera

Charlesetess

- 2018-10-17 12:22:36
wh0cd181899 cipro

AveniraNox

- 2018-10-17 11:51:30
37a1 viagra online serios bestellen http://viagrakiier.com/ - buy generic viagra viagra ensure viagra

Charlesetess

- 2018-10-17 11:48:58
wh0cd181899 cafergot

MichaelToica

- 2018-10-17 10:48:41
wh0cd181899 atarax

MichaelToica

- 2018-10-17 10:22:28
wh0cd181899 zoloft

MichaelToica

- 2018-10-17 08:25:10
wh0cd181899 atomoxetine

BennyCen

- 2018-10-17 07:37:32
wh0cd181899 zyban

Charlesetess

- 2018-10-17 06:38:04

guld gr? kvinders supreme justin bieber t shirt

- 2018-10-17 06:38:00
nike air max thea 599409 803air jordan 1 bred 2016 release pinterest.comadidas d lillard 2 home youtube.comspace jam 11s size 9 twitter.com guld gr? kvinders supreme justin bieber t shirt http://www.marcomonteverde.com/burlap/guld-grĂ¥-kvinders-supreme-justin-bieber-t-shirt

Charlesetess

- 2018-10-17 05:22:36
wh0cd181899 neurontin

Charlesetess

- 2018-10-17 05:00:26
wh0cd181899 tadalafil

MichaelToica

- 2018-10-17 04:44:13
wh0cd181899 buy atarax online

MichaelToica

- 2018-10-17 04:09:18
wh0cd181899 atenolol

Charlesetess

- 2018-10-17 03:36:22
wh0cd181899 atomoxetine cost

MichaelToica

- 2018-10-17 02:03:14
wh0cd181899 atenolol

Loan

- 2018-10-17 01:09:47
loans guaranteed approval credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval loans money

Loan Cash

- 2018-10-17 01:01:53
credit loans guaranteed approval guaranteed loan bad credit personal loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval

MakarovNox

- 2018-10-17 00:47:25
cialis and prices http://cialisgenilo.com/ - buy canadian cialis buy cialis

Charlesetess

- 2018-10-16 23:48:31
wh0cd181899 neurontin

VladaNox

- 2018-10-16 23:36:07
cheap viagra for women usa http://viagralkas.com/ - buy viagra online viagra

Charlesetess

- 2018-10-16 22:44:32

MichaelToica

- 2018-10-16 22:41:47
wh0cd181899 atenolol

Charlesetess

- 2018-10-16 22:07:34
wh0cd181899 cafergot online

MichaelToica

- 2018-10-16 22:04:35
wh0cd181899 buy abilify

Fastest Payday Loan

- 2018-10-16 21:34:53
loans guaranteed approval loans guaranteed approval personal cash advance https://loansguaranteedapproval.com/ - bad credit loans guaranteed approval

nike free inneva woven tech sp black twitter.com

- 2018-10-16 21:01:58
rhinestone Nike Free 5 0 V4nike kd v 5 easternike air pegasus trail womenslebron ambassador 8 colorways youtube.com nike free inneva woven tech sp black twitter.com http://www.paseri-love.com/off/nike-free-inneva-woven-tech-sp-black-twitter.com

MichaelToica

- 2018-10-16 19:43:14
wh0cd181899 price of strattera

Speedycash

- 2018-10-16 18:40:55
direct lending payday loans guaranteed loans loans in ga loans in colorado springs

Alfredassox

- 2018-10-16 18:10:07
wh0cd181899 zyban

Charlesetess

- 2018-10-16 16:41:20
wh0cd181899 strattera cost

MichaelToica

- 2018-10-16 16:14:49
wh0cd181899 abilify 15 mg

Charlesetess

- 2018-10-16 15:44:56
wh0cd181899 zoloft

Fastest Payday Loan

- 2018-10-16 15:40:17
loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval loans in ohio loans guaranteed approval

MichaelToica

- 2018-10-16 15:39:31
wh0cd181899 zyban

Online Loan

- 2018-10-16 15:21:07
poor credit loans guaranteed approval loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval loans guaranteed approval

Charlesetess

- 2018-10-16 14:57:06
wh0cd181899 cipro

Instant Online Loans

- 2018-10-16 14:21:47
loans guaranteed approval loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval loans in virginia

MichaelToica

- 2018-10-16 13:09:13
wh0cd181899 more about the author

Fastest Payday Loan

- 2018-10-16 13:09:12
instant online loans credit loans guaranteed approval loans guaranteed approval loans in colorado springs

Loans Online

- 2018-10-16 12:06:11
best cash loans best online payday what is a loan personal loans near me

Online Loan

- 2018-10-16 11:58:29
unsecured loans bad credit 2000 loan 30 day payday loans real payday loans

Online Loan

- 2018-10-16 11:27:26
loans guaranteed approval credit loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval guaranteed loan

MichaelToica

- 2018-10-16 09:59:33
wh0cd181899 zyban for weight loss

Charlesetess

- 2018-10-16 09:38:59
wh0cd181899 cafergot

MichaelToica

- 2018-10-16 09:38:13
wh0cd181899 neurontin

Loan Cash

- 2018-10-16 09:26:00
installment loans direct lenders loans guaranteed approval online payday loans no fax small loans no credit check

Charlesetess

- 2018-10-16 08:45:22
wh0cd181899 strattera generic

Charlesetess

- 2018-10-16 08:04:53
wh0cd181899 tenormin 50

BennyCen

- 2018-10-16 07:59:58
wh0cd181899 tadalafil

Instant Online Loans

- 2018-10-16 07:28:54
bad credit personal loans guaranteed approval guaranteed loans credit loans guaranteed approval loans guaranteed approval

MichaelToica

- 2018-10-16 06:52:07
wh0cd181899 cipro no prescription

Bad Credit

- 2018-10-16 06:39:25
bad credit loans guaranteed approval real payday loans bad credit personal loans guaranteed approval unsecured loans no credit

VianorNox

- 2018-10-16 05:15:24
3773 online order cialis http://cialisyqwol.com/ - buy cialis cialis daily cialis pill advice

MichaelToica

- 2018-10-16 04:02:51
wh0cd181899 atarax

MichaelToica

- 2018-10-16 03:49:23
wh0cd181899 cipro

Payday Loan

- 2018-10-16 03:46:24
loans guaranteed approval guaranteed loan loans guaranteed approval https://loansguaranteedapproval.com/ - loans guaranteed approval

Charlesetess

- 2018-10-16 03:27:19
wh0cd181899 atenolol

Charlesetess

- 2018-10-16 02:22:53
wh0cd181899 tadalafil

Charlesetess

- 2018-10-16 02:01:56
wh0cd181899 atarax

Charlesetess

- 2018-10-16 01:29:52
wh0cd181899 Buy Strattera

MichaelToica

- 2018-10-16 00:51:56
wh0cd181899 abilify generic

Loans

- 2018-10-16 00:42:11
bad credit loans uk credit loans guaranteed approval loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval

Instant Online Loans

- 2018-10-15 22:06:14
bad credit loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval personal loans guaranteed approval

MichaelToica

- 2018-10-15 21:57:42
wh0cd181899 cost of strattera

MichaelToica

- 2018-10-15 21:56:43
wh0cd181899 buy cafergot

Quick Loan

- 2018-10-15 21:25:04
bad credit personal loans guaranteed approval loans guaranteed approval loans guaranteed approval guaranteed loan

Pay Day Loan

- 2018-10-15 21:02:22
loans guaranteed approval guaranteed loan loans guaranteed approval loans guaranteed approval

Charlesetess

- 2018-10-15 20:45:11
wh0cd181899 neurontin

Fastest Payday Loan

- 2018-10-15 20:28:38
loans guaranteed approval loans guaranteed approval short term loans for bad credit unsecured loans no credit

Payday Loan

- 2018-10-15 19:38:54
personal loans no credit loans guaranteed approval i need a loan payday loans no credit check no faxing

Loans

- 2018-10-15 19:08:01
poor credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval loans guaranteed approval guaranteed loans

Charlesetess

- 2018-10-15 19:05:58
wh0cd181899 cafergot

Charlesetess

- 2018-10-15 18:46:50
wh0cd181899 cafergot

MichaelToica

- 2018-10-15 18:46:16
wh0cd181899 atarax

Bad Credit

- 2018-10-15 18:42:23
credit loans guaranteed approval guaranteed loan loans guaranteed approval personal loans guaranteed approval

MichaelToica

- 2018-10-15 16:37:55
wh0cd181899 atenolol 50 mg

MichaelToica

- 2018-10-15 16:33:25
wh0cd181899 atarax

Loans For Bad Credit

- 2018-10-15 16:28:10
bad credit loans guaranteed approval loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval poor credit loan

Alfredassox

- 2018-10-15 16:17:39
wh0cd181899 zyban

Charlesetess

- 2018-10-15 14:59:13
wh0cd181899 tadalafil

MichaelToica

- 2018-10-15 13:51:49
wh0cd181899 buy abilify online

Charlesetess

- 2018-10-15 13:43:47
wh0cd181899 buy atarax online

Charlesetess

- 2018-10-15 13:36:54
wh0cd181899 abilify

VianorNox

- 2018-10-15 13:19:37
3773 we use it usa pharmacy cialis http://cialisyqwol.com/ - cialis online buy cialis cialis 20 mg tabletsNume:
Email: (nu va fi publicat)

Comentariu:Alte articole:


Director Web